1. úvodní ustanovení
 • Společnost Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem Teplice nad Bečvou č.p. 47, PSČ 753 01, Teplice nad Bečvou, IČ: 45 192 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 (dále též jako ,,Pořadatel“) je pořadatelem běžeckých závodů familyRUN, bečvaRUN, trailRUN, vedených pod souhrnným názvem Lázeňský běh (dále jen “závod”).
 • Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti vzniklá mezi Pořadatelem závodu v souvislosti nebo na základě registrace účastníka na závod prostřednictvím internetové stránky Pořadatele, která je provozována na internetové adrese lazenskybeh.cz (dále jen „webové rozhraní“), mezi Pořadatelem a účastníkem-fyzickou osobou (dále jen „účastník“).
 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně registrovaní účastníci splňující podmínky požadované pro účast v závodu vyplývající z těchto Podmínek a ze Závazných pravidel závodu dostupných na https://www.lazenskybeh.cz/pravidla-zavodu/ („Pravidla závodu“). Pořadatel na základě registrace účastníka umožňuje účast na závodě a poskytuje další objednané věcně související plnění. Registrací na závod na webovém rozhraní účastník potvrzuje, že se před uzavřením seznámil s těmito Podmínkami a s Pravidly závodu, a že s nimi souhlasí.
2. Uzavření smlouvy
 • Účastník objednává plnění Pořadatele vyplněním a odesláním registračního formuláře prostřednictvím webového rozhraní na www.lazenskybeh.cz.
 • Při registraci na webovém rozhraní je účastník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v rámci registračního formuláře je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat bez zbytečného odkladu.
 • Registrační formulář obsahuje zejména následující náležitosti:
  • jméno, příjmení, pohlaví, rok narození, adresu, email a mobilní telefon
  • volbu způsobu úhrady
 • Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy s Pořadatelem (náklady na internetové připojení apod.) si hradí každý účastník sám.
 • Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace registračního formuláře Pořadatelem, jež je účastníkovi zaslána elektronickou poštou, a to na emailovou adresu účastníka, a zaplacením ceny v souladu s čl. 3 těchto Podmínek.
 • Objednávka veškerých věcně souvisejících plnění (pojištění, tričko, parkovací místo, atd.) musí být součástí registračního formuláře. Jejich pozdější doobjednání není možné.
3. Cena a platební podmínky
 • Cenu plnění Pořadatele tvoří cena účasti na závodu (dále jen „startovné“) a cena objednaných doplňkových věcně souvisejících plnění (pojištění, tričko, parkovací místo, atd.).
 • Cena plnění Pořadatele může být účastníkem zaplacena jedním z následujících způsobů:
  • platba kartou prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány (tzv. kartou online);
  • platba předem bankovním převodem;
  • platba v hotovosti/kartou v den pořádání závodů.
 • Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jaká konkrétní plnění a čas registrace jde. Účastník respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní.
 • V případě platby bankovním převodem je účastník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby do pěti kalendářních dnů od akceptace registračního formuláře Pořadatelem.
 • V případě bezhotovostní platby bankovním převodem a platby kartou prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány je závazek účastníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pořadatele.
 • V případě platby v hotovosti/kartou v den konání závodů je závazek účastníka uhradit cenu splněn okamžikem zaplacení částky v hotovosti/akceptací platby platebním terminálem.
 • Pořadatel informuje účastníka o uhrazení ceny posláním zprávy elektronické komunikace na emailovou adresu uvedenou účastníkem, resp. objednavatelem v registračním formuláři.
 • Cena je konečná, nevratná a nelze ji převést na jiný závod.
 • Slevy neuplatněné v registračním formuláři nelze nárokovat zpětně.
 • V případě, že cena nebude zaplacena do 5 kalendářních dnů od akceptace registračního formuláře Pořadatelem, bude registrace účastníka automaticky zrušena a veškeré související objednávky pozbydou účinnosti.
 • Cena plnění Pořadatele, tj. cena účasti na závodu (dále jen „startovné“) a cena věcně souvisejících plnění je nevratná.
4. Další práva a povinnosti smluvních stran
 • Na základě registrace zaplacené v souladu s tímto čl. 3 těchto Podmínek a za předpokladu splnění dalších stanovených podmínek pro účast v závodu Pořadatel poskytne účastníkovi plnění spočívající v umožnění účasti na závodě vydáním startovního čísla, které je účastník povinen si dle instrukcí Pořadatele vyzvednout a poskytne účastníkovi další objednané věcně související plnění.
 • Účastník nabývá právo účastnit se závodu zaplacením celé ceny plnění Pořadatele anebo potvrzením objednávky prostřednictvím registračního kódu ze strany Pořadatele a splněním dalších podmínek pro poskytnutí plnění stanovených Pořadatelem v Pravidlech závodu (pravidla účasti v závodě, vyzvedávání startovního čísla, jehož vyzvednutí a umístění viditelně na oděvu podmiňuje účast v závodě atp.) uveřejněných na https://www.lazenskybeh.cz/pravidla-zavodu/, se kterými se účastník před registrací seznámil, které bere na vědomí a je povinen je respektovat. V případě, že účastník nebude tato závazná pravidla respektovat a dodržovat, není Pořadatel povinen umožnit účastníkovi účast na závodě a poskytnout věcně související plnění.
 • V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci, tj. mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a Pořadatelem nezaviněné události (např. extrémních klimatických podmínek, havárie, epidemie nakažlivé choroby, apod.), anebo z důvodu nařízení anebo závazného opatření orgánu veřejné moci znemožňující anebo omezující uspořádání závodu v obvyklém rozsahu nebo kvalitě, nemá účastník, s ohledem na náklady Pořadatele dosud účelně vynaložené v souvislosti s přípravou závodu právo na vrácení startovného. Při zrušení závodu z jiného důvodu lze žádat od data oznámení o zrušení závodu až do 14 dnů po původně plánovaném termínu závodu o vrácení peněz.
 • Z důvodu mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která by mohla ohrozit bezpečnost nebo zdraví účastníků závodu nebo v důsledku nařízení anebo opatření orgánu veřejné moci, si Pořadatel mimo jiné vyhrazuje právo změnit, upravit nebo zkrátit trasu závodu nebo změnit časový pořad či datum konání závodu. Účastník v takovém případě nemá právo na vrácení části startovného ani na jinou kompenzaci.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo upravit rozsah poskytovaných doplňkových služeb během závodu s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci anebo povětrnostní podmínky a účinná nařízení anebo opatření orgánů veřejné moci anebo Pořadatele (doprovodný program, sortiment občerstvovacích stanic atd.) v době závodu.
 • Účastník má právo uplatnit práva z vad věcně souvisejícího plnění v souladu s ustanoveními §1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato práva může účastník uplatnit u Pořadatele v sídle společnosti (Teplice nad Bečvou č.p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou), od pondělí do pátku od 08.00hod. do 15.00 hod., případně písemně na téže adrese, elektronicky na adrese info@lazenskybeh.cz.
5. Odstoupení od smlouvy
 • Účastník bere na vědomí, že od smlouvy, tj. právního vztahu vzniklého mezi účastníkem a Pořadatelem na základě registrace a zaplacení ceny v souladu s čl. 3 těchto podmínek, jakožto smlouvy o využití volného času, které Pořadatel poskytuje v určeném termínu, nelze dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupit.
6. Ochrana osobních údajů
 • Ochrana osobních údajů účastníka, je poskytována na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
 • Na základě registrace k závodu budou zpracovávány následující osobní údaje účastníka: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) uvedených v registračním formuláři.
 • Na základě oprávněného zájmu bude Pořadatel zpracovávat následující osobní údaje účastníka: pohlaví, rok narození, přidělené startovní číslo.
 • Účastník bere na vědomí zpracovávání osobních údajů Pořadatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, tzn. pro účely organizace a realizace závodu, včetně evidence výsledků závodu.
 • Účastník má právo odmítnout zasílání marketingových sdělení Pořadatele.
 • Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pořadatele o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů účastníka může Pořadatel pověřit ve stejném rozsahu a pro stejný účel třetí osobu jakožto zpracovatele na základě řádně sepsané zpracovatelské smlouvy.
 • Účastník odesláním vyplněné registrace vzal na vědomí Informaci o zpracování osobních údajů Pořadatelem, která je nadále kdykoliv dostupná na https://www.lazenskybeh.cz/gdpr/.
 • Každý účastník závodu dává vyplněním a odesláním registračního formuláře Pořadateli bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu, tj. především pořízených před závodem, během závodu i v jeho cíli v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace Pořadatele, jeho činnosti, akcí nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely marketingu, reklamy a propagace jeho obchodních partnerů, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Účastník dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu a jejich rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace Pořadatele, též například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty, billboardy), v elektronických médiích (internet) a v audiovizuálních reklamních spotech.
7. Kontaktní místa
 • Telefonickou a e-mailovou podporu, pomoc při registraci na závod a informace o závodech poskytuje Pořadatel 5 dní v týdnu (po–pá) od 8 do 15 hodin na info@lazenskybeh.cz, +420 724 524 865. Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení provozu v době mimořádných událostí a z provozních důvodů.
8. Závěrečná ustanovení
 • Právní vztahy, které vzniknou v souvislosti nebo na základě registrace na závody pořádané Pořadatelem, budou řešeny výhradně podle práva České republiky.
 • Každý účastník, má právo na mimosoudní řešení případných sporů, které v důsledku nebo v souvislosti s registrací na závod vzniknou. Předpokladem mimosoudního řešení sporu, je neúspěšná snaha o urovnání sporu přímo mezi účastníkem a Pořadatelem. Účastník je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro účastníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy účastník poprvé u Pořadatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
 • Znění těchto Podmínek může Pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti Pořadatele a účastníka vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 01. 01. 2024.

RENOMIA

familyRUN 4km

H2WORLD

bečvaRUN 12km

HAMMER

trailRUN 25km