O závodech
 • Pro zařazení do danné kategorie je rozhodující věk běžce v roce závodu.
 • familyRUN (nesoutěžní) je otevřen všem běžcům bez rozdílu věku. Běžci do 15 let se mohou účastnit pouze v doprovodu účastníka staršího 18 let, který nemusí uhradit startovné. Při doběhnutí do cíle však neobdrží finišerskou medaili. Pro účely těchto pravidel jsou rodinné běhy označovány také jako „závod“.
 • familyRUN (nesoutěžní) – účastníci ve věku 15 – 18 let, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního čísla. Souhlas zákonného zástupce ke stažení.
 • dogRUN (nesoutěžní) je otevřen běžcům od 15 let. Účastníci ve věku 15 – 18 let, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku. Souhlas zákonného zástupce ke stažení.
 • bečvaRUN a trailRUN jsou otevřeny běžcům od 15 let. Účastníci ve věku 15 – 18 let, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku. Souhlas zákonného zástupce ke stažení.
 • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 • Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost uběhnout celou trasu.
 • Každý účastník se může zúčastnit jednotlivého závodu pouze v jedné kategorii (kombinace závodních kategorií není možná).
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Každý účastník musí dodržovat pravidla silničního provozu, tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv údajů na webových stránkách lazenskybeh.cz bez předchozího oznámení.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi nebo stehně a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
 • Startovní čísla jsou do doby ukončení majetkem Pořadatele závodu a jsou nepřenositelná na jinou sobu.
 • Účastník musí mít po celou dobu připevněn na kotníku měřící čip.
 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele, Městské police, Policie České republiky.
 • Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří proběhnou celou trasu v časovém limitu včetně všech průjezdních kontrol.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Účastník souhlasí, že veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 • Účastník souhlasí s používáním dronu pořadatelem na akci za účelem monitoringu prostoru a tratě a zvýšení bezpečnosti účastníka závodu.
 • Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.
Registrace
 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele.
 • V den konání závodů na místě pouze v případě nenaplnění kapacity závodníků.
 • Registrace je platná až po zaplacení startovného.
 • Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet pořadatele, a to buď kartou nebo bankovním převodem.
 • Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná.
 • Registrace k závodu (objednávka) nezaplacená do pěti kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena.
 • Do soboty (10. května 2024) je možná platba startovného kartou i bankovním převodem. Do středy (15. května 2024) je pak možné platit pouze kartou.
 • Registrace na místě den konání závodů není možná.
 • Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce včetně uhrazených doplňkových položek je nevratný. Závodníci mohou využít přeregistrace na jiného závodníka.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací.
 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Veškeré doplňkové zboží a služby (pojištění, tričko, atd.) musí být součástí objednávky registrace na závod. Jejich zpětné dokoupení prostřednictvím on-line formuláře není možné. Vybrané doplňkové produkty je do vyprodání možno dokoupit před závodem v technickém zázemí.
 • Velikost objednaného trička nelze dodatečně změnit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo omezit prodej doplňkového zboží a služeb.
Závod a startovní balíček

Startovní balíček není součástí familyRUN

 • Startovní balíček a předem zakoupené tričko je možné vyzvednout pouze v zázemí závodu v den konání na základě předložení registračního emailu.
 • Dřívější nebo pozdější zaslání poštou nebo jiné dodání startovního balíčku není možné. Nevyzvednuté balíčky nelze později vyzvednout a nárokovat.
 • Účastník závodu se musí prokázat emailem s přiřazeným startovním číslem.
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodníci jsou po přihlášení do závodu automaticky zařazeni do dané věkové kategorie dle data narození.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka.
 • Všichni jsou povinni chránit přírodu, chovat se k ní při závodě ohleduplně (neodhazovali odpadky) a respektovat pořadatelem vydané pokyny a vyznačené trasy, tak aby nedošlo k poškození či narušení chráněných přírodních oblastí.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • JE ZAKÁZÁNO:
  • bečvaRUN, trailRUN – používat po celé délce tratě kolečkové brusle, jízdní kola či jiné jízdní prostředky a běžet se psem, nebo dětským kočárkem.
  • familyRUN – používat po celé délce tratě kolečkové brusle, jízdní kola či jiné jízdní prostředky a běžet se psem.
  • dogRUN – používat po celé délce tratě kolečkové brusle, jízdní kola či jiné jízdní prostředky a běžet s dětským kočárkem.
 • Trekkové hole jsou povoleny.
 • Běžci, kteří nestihnou dokončit závod v časovém limitu, mohou být pořadatelem nebo jím pověřenou osobou vyloučeni ze závodu a po odevzdání startovního čísla mohou pokračovat, ale musí se pohybovat v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Limit pro dokončení tras viz. “Časový limit závodů”.
 • Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů a dobrovolníků, a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
 • Porušení jednoho nebo více z uvedených pravidel (zejména manipulace s číslem/čipem) může vést k diskvalifikaci ze závodu a vyškrtnutí z výsledkové listiny bez náhrady.
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu a v cíli.
 • Na trati trailRUN nápoje budou podávány do vlastních nebo před startem zakoupených kelímků. 
 • Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu do úterý po závodě na e-mailové adrese jaromir@lazenskybeh.cz
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat propozice a pravidla, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.lazenskybeh.cz.
 • Ceny pro vítěze jsou stanoveny pro každý závod zvlášť a případně zveřejněny na internetových stránkách pořadatele.
 • Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • EMAIL S BLIŽŠÍMI POKYNY DORAZÍ ZÁVODNÍKŮM TÝDEN PŘED DANÝM ZÁVODEM.
 • EMAIL SE STARTOVNÍM ČÍSLEM DORAZÍ ZÁVODNÍKŮM VE ČTVRTEK PŘED DANÝM ZÁVODEM.
Pojištění
 • Pořadatel neposkytuje účastníkům automatické bezplatné pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.
 • Pořadatel umožňuje za zvýhodněných podmínek sjednání úrazového pojištění, a to současně s registrací na závod prostřednictvím elektronické přihlášky.
Časový limit závodů
 • Časový limit a tempo pro tento limit je dle délky jednotlivých závodů a platí od startovního výstřelu:
  • familyRUN, dogRUN 4km: 1:00 hod., tempo 15:00 min / km
  • bečvaRUN 12km: 2:00 hod., tempo 10:00 min / km
  • trailRUN 25km: 4:00 hod., tempo 11:30 min / km
 • Běžci s pomalejším tempem než je výše uvedené průměrné tempo závodu mohou být Pořadatelem, nebo jím pověřenou osobou, vyloučeni ze závodu a  mohou pokračovat, ale musí se pohybovat v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích.
Časomíra a výsledky
 • Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv přehýbat nebo překrývat.
 • Během závodu je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a/nebo čipem.
 • Startovní číslo (a čip) je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závody dogRUN a RENOMIA familyRUN jsou nesoutěžní.
 • U závodů H2WORLD bečvaRUN a HAMMER trailRUN bude vyhlášen absolutní vítěz a absolutní vítězka.
 • U závodů H2WORLD bečvaRUN a HAMMER trailRUN bude vyhlášeno 1. – 3. místo v každé kategorii.
 • Oficiální čas je čas od výstřelu.
 • Čipy jsou nevratné.
Pořadatel

Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem Teplice nad Bečvou č.p. 47, Teplice nad Bečvou, PSČ 753 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 419, IČ: 45192570, DIČ: CZ45192570

RENOMIA

familyRUN 4km

H2WORLD

bečvaRUN 12km

HAMMER

trailRUN 25km